Lägerplats 14 Getön Väst - Foxen

Lägerplats 14 Getön Väst - Foxen ligger på en ö i den södra delen av sjön Foxen.
Vindskydd: 0
Eldstäder: 1
Toalett: 1

Närmsta vindskydd: Lägerplats 16 Getön Nord - Foxen

Lägerplatser i sjösystemet Dalsland - Nordmarken
Det finns ett hundratal lägerplatser inom sjösystemet Dalsland - Nordmarken. Den ideella föreningen DANO har investerat i dessa för att skydda vår ömtåliga natur och för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Platserna är utvalda med hänsyn till växt- och djurlivet och i överenskommelse med markägaren. De flesta platserna har idag ett vindskydd, alla har en fast iordningsställd eldstad och ekologisk toalett. Ett flertal sopstationer är fördelade i systemet. Denna service finansieras genom försäljningen av Naturvårdskort.

Naturvårdskort
Naturvårdskortet är en unik service som ger dig rätt till att utnyttja våra lägerplatser i naturen. Att bo på en lägerplats kan inte jämföras med att bo på en camping. Lägerplatserna befinner sig mitt i naturen och här vistas man på naturens villkor. En lägerplats går inte att reservera och man får bara stanna en natt på en och samma plats. De flesta lägerplatserna erbjuder förutom vindskydd även ett fåtal tältplatser. Naturvårdskort kan köpas online här, hos kanotuthyraren eller på en av våra turistbyråer.
Väljer du att inte köpa Naturvårdskort gäller allemansrätten och dess begränsningar för övernattning och eldning i naturen. Du har då inte rätt till att utnyttja fasta anläggningar som t.ex. vindskydd och eldstäder på lägerplatser. Naturvärdar kontrollerar om man har Naturvårdskort och rätt till att utnyttja servicen.

Naturvärdar (DANO Crew)
Inom DANO finns Naturvärdar vars uppgift är att hjälpa och informera dig om t.ex. lämpliga turer eller intressanta sevärdheter. Naturvärdarna ansvarar även för underhåll och tillsyn av lägerplatserna. De upplyser också om restriktioner som exempelvis fågelskyddsområden och om det råder eldningsförbud.

Eldningsförbud
Allemansrätten ger dig ingen generell rättighet att elda. Från 1 juni tom 31 augusti gäller eldningsförbud i sjösystemet Dalsland Nordmarken, man får då bara elda i de iordningställda eldstäderna på lägerplasterna. Emellanåt råder det totalt eldningsförbud och då är all användning av öppen eld förbjuden, även i de fasta eldstäderna. Det är din skyldighet som gäst i området att informera dig om eventuellt eldningsförbud. Man får använda campingkök, men försiktigt.
För aktuell information ring för Dalsland: 073-0615184 och Värmland: 054-15 50 15. I Värmland hissas en röd flagga med gult kors på 25 platser när det råder eldningsförbud.
Var sparsam med veden, den ska räcka till många och tänk på att all eldning sker på eget ansvar.

Toaletter
Toaletterna på lägerplatserna är ekologiska. De fungerar genom att separera urinen och den fasta avföringen. Släng aldrig skräp i toaletterna, då förstörs deras ekologiska funktion. Toaletterna ska enbart användas som toalett. Har du inte tillgång till toalett kan du i nödfall gräva ner avföringen och toalettpappret på en avskild plats. Därför bör man alltid ha en liten spade med sig. Ibland står det på lägerplatsen kvar behållare för förmultning utan själva toabyggnaden, bryt inte upp dem eller kasta in skräp där!

Sopor
Det finns ca 25 sopstationer i systemet. Lämna aldrig sopor i naturen, det är ett lagbrott, utan du måste ta med dina sopor från lägerplatsen till närmaste sopstation. Tänk på att många efter dig vill uppleva vår fina natur. Kvarlämnade sopor sprids av fåglar och gnagare, soporna förstör sedan naturen och dödar djur.

Avlysta områden
Djurskyddsområden finns för att djur ska få vara ifred under den tid de får sina ungar. Även inom naturreservaten kan det finnas områden där det råder tillträdesförbud för att skydda djur- eller växtlivet. Inom sjösystemet Dalsland Nordmarken finns ett flertal fågelskyddsområden. De är för det mesta markerade med röd-gula skyltar, men ibland kan skyltarna ha försvunnit. Inom dessa områden är det förbjudet att stiga iland och man får inte vistas närmare än 100 m ifrån stranden. Fågelskyddsområdena är alltid utmärkta på kanotkartorna och det är du som gäst som har skyldighet att informera dig om var de finns.

Nödsituationer
Vid akuta tillbud – så som skogsbrand, olycksfall och drunkning – ring 112. För att få hjälp snabbt måste du veta lägerplatsens nummer och namn, den hittar du på en skylt på vindskyddet eller i guiden Kanotland. Ett tips är att notera från vilken lägerplats man åkt och till vilken man är på väg. Vid icke akuta ärenden ring 11414 för polisen och 1177 för sjukvårdsrådgivningen.
INFO
Plats
Arrangör
DANO - Förening för hållbar kanotturism inom Dalsland Nordmarkens sjösystem
Centrumvägen 2
666 30 Bengtsfors
info@dalslandnordmarken.se
Namn
Lägerplats 14 Getön Väst - Foxen
Adress
Getön Väst - Foxen
Årjäng
Kommun: Årjäng
Tillbaka
Årjäng
Besök hemsida
Dalslands kanal
Kanot
Lägerplats